DRUH ROMAN KIERZKOWSKI  ZAŁOŻYCIEL DRUŻYNYRoman Kierzkowski, syn Władysława Kierzkowskiego, urodził się w Radomiu 6 sierpnia 1905 roku. Do ZHP wstąpił w 1921r. do Radomskiej Drużyny Harcerzy im. Romualda Traugutta.

Ukończył gimnazjum, po czym studiował prawo i historię w Warszawie.

Od 1924 roku nauczyciel 72 Szkoły Powszechnej im. Tadeusza Kościuszki, w Łodzi przy ul. Nowo-Marysińskiej 1 –3. W latach 1924 – 1939 nauczyciel, wychowawca, instruktor harcerski i działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi. W latach 1924 – 1933 drużynowy, 1933 – 1934 Hufcowy, 1934 – 1939 pracownik Komendy Chorągwi Harcerzy w Łodzi. Druh podharcmistrz Roman Kierzkowski od 10.VI.1935 roku pełnił funkcję referenta nowych drużyn KChH-rzy.

Stopień harcmistrza otrzymał Rozkazem Naczelnika Harcerzy L-19 z dn. 27 czerwca 1936 roku.

Rozkazem L2-36 z dn. 14 października 1936 zostaje kierownikiem Referatu Prasy i Zagranicy (urzęduje w poniedziałki od 19-20.30).

Od 1.IV do 31.VIII.1937r. bierze urlop w KCh, a następnie 27.IX.1937r. zostaje zwolniony z funkcji. Od 28.II.1938r. mianowany bibliotekarzem KCh. W 1937 r. (do 1938) jest nauczycielem matematyki w Dokształcającej Szkole Zawodowej dla Elektryków Nr. 11 w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115.

We wrześniu 1939 roku czynnie uczestniczy w obronie Stolicy i działa w tworzonych po 27 września 1939 roku Szarych Szeregach.

Podczas okupacji był organizatorem tajnego nauczania w województwie warszawskim (Generalnej Guberni). W 1943 więziony na Pawiaku. Po wyzwoleniu przystępuje do pracy harcerskiej. Czynny członek Harcerskiego Kręgu „Wigry”.

Od 1 listopada 1945 roku wchodzi w skład Harcerskiego Komitetu Gwiazdki dla Żołnierza Polskiego.

Od 16.V.1945 – 25.VI.1946 jest przewodniczącym Komisji Zagranicznej Naczelnictwa ZHP. Tymczasowa Naczelna Rada Harcerska w dniu 18.V.1945 roku wybiera

dh. hm. Romana Kierzkowskiego Naczelnikiem Harcerzy.

Od 11 marca 1946 roku wchodzi w skład TNRH.

Funkcję naczelnika pełni do 4 maja 1948 roku, a więc prawie do chwili rozwiązania harcerstwa.

Po odnowie ZHP po 8.XII.1956 roku znów włącza się czynnie do pracy instruktorskiej.

Od 1.II.1957 do 1958 jest wizytatorem pracy Chorągwi w Głównej Kwaterze, a od 1.X. do 11.VI.1959 roku wizytatorem w Dziale Organizacyjnym GK. Następnie pracował w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3 na stanowisku mgr inż. BHP.

Kontaktów z drużyną nie zrywa o czym świadczą jego liczne kontakty z drużynowymi uwieńczone przybyciem na uroczystość XXXV lecia istnienia drużyny w dniu 29 maja 1960.

Był odznaczony medalami:

        - Medal Zwycięstwa i Wolności w 1945 r.
        - Złoty Krzyż Zasługi 11. maja 1946 r.
        - Krzyż Zasługi dla ZHP
        - Medal 10- lecia PRL 1955 r.

Mieszkał w Warszawie przy ul. Teodora Toeplitza 2 m. 19 (Żoliborz).

Roman Kierzkowski zmarł 5 grudnia 1962 roku, pochowany na cmentarzu powązkowskim wojskowym wg. oznaczenia administracyjnego 30 B II-2-24.