SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacji

ZABAWY LINOWE

w Łodzi

ZA ROK OBROTOWY 2013

  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

 Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami, Zarząd Fundacji Zabawy Linowe przedstawia sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2013 roku, na które składa się:

 

• Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

• Rachunek wyników za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

• Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

 

Podpisy członków Zarządu

 

/-/Michał Chyliński, prezes zarządu

 

/-/Jan Wardęga, członek zarządu

 

/-/Rafał Pakusiński, członek zarządu

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 rok

Fundacji Zabawy Linowe

 

 1. Fundacja Zabawy Linowe z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 74 lokal 7 91-809 Łódź jest fundacja podlegającą Ministrowi sportu i turystyki.

NIP 7262649691.

 

 1. Fundacja nie posiada innych jednostek organizacyjnych.
 1. Podstawowy przedmiot działalności według PKD – 9499Z działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.
 1. Sąd Rejonowy Dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data rejestracji w KRS 09.03.2012 r. pod nr KRS 0000411258 w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. REGON nr 101415763.
 1. Zarząd Fundacji Zabawy Linowe:

Michał Chyliński - Prezes Zarządu

Jan Wardęga - Członek

Rafał Pakusiński - Członek

 1. Określenie celów statutowych organizacji:

Celem Fundacji jest:

 • Organizowanie i realizowanie programów edukacyjnych z zakresu kultury fizycznej i wychowania dla młodzieży i dorosłych
 • Organizowanie i realizowanie programów służących integracji poprzez kulturę fizyczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz osób niepełnosprawnych
 • Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania
 • Organizację przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań w zakresie kultury fizycznej i sportu
 • Organizowanie i realizowanie szkoleń, kursów i konferencji w przedmiocie działalności statutowej
 • Prewencję i uwrażliwianie na bezpieczeństwo podczas uprawiania sportów
 • Popularyzację ideałów harcerskich
 • Popularyzację ideałów chrześcijańskich
 • Organizowanie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej, akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin związanych z celami fundacji
 • Organizację wolontariatu wspomagającą działalność statutową
 • Wspieranie wszelkich inicjatyw, zgodnych z celami Fundacji
 1. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
 1. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 r.
 1. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby nie istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
 1. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

Stowarzyszenie nie zalicza do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedmiotów i praw o wartości nabycia nie przekraczającej 3.500,00 zł. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł. odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.

W 2013r kontrolę i ewidencję przedmiotów nie będących środkami trwałymi o wartości od 1 500,00 zł do 3 500,00 zł prowadziło się pozaksięgowo. Zakup takich przedmiotów nie wystąpiła w fundacji.

Przedmioty o wartości jednostkowej ponad 3 500,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje metodą liniową za pomocą stawek podatkowych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji. W 2013r takie wpisy nie zaistniały.

Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych według zasad opisanych wyżej dla środków trwałych.

Krajowe środki pieniężne gotówka i środki zgromadzone na rachunkach bankowych wykazuje się w ich wartości nominalnej.

Transakcję w walutach obcych wycenia się: wpływy po kursie kupna z dnia wpływu banku prowadzącego rachunek, rozchody wg kursu sprzedaży tego banku. Na dzień bilansowy waluty obce na rachunkach bankowych wycenia się wg kursu średniego ustalonego przez NBP na ten dzień. Te same zasady stosuje się do walut obcych w kasie jednostki. W 2013r takie wpisy nie zaistniały.

Różnice kursowe w ciągu roku obrotowego jak i na dzień bilansowy z tytułu wyceny walut zalicza się odpowiednio do przychodów (dodatnie) lub do kosztów (ujemne) finansowych. W 2013r takie wpisy nie zaistniały.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walutach obcych wycenia się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty na ten dzień przez NBP.

Różnice kursowe ustalone w trakcie roku lub na moment bilansowy odnosi się na koszty lub przychody finansowe. W 2013r takie wpisy nie zaistniały.

Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej zrezygnowano ze stosowania zasad ostrożności.

Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:

- materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby statutowe oraz paliwo w transporcie gospodarczym i na cele grzewcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupów,

- towary stanowiące zapasy w magazynach wprowadza się do ksiąg rachunkowych w cenach zakupu (nabycia), zaś koszty związane z ich nabyciem jako nie mające istotnego ujemnego wpływu na wartość zapasów i wynik finansowy zalicza się do kosztów handlowych.

Towary podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej, w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych.

Rozchód w/w składników aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które fundacja najwcześniej nabyła.

Ewidencje i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4 i równocześnie według funkcji – na koncie 710 (działalność administracyjna) oraz kontach: 711, 712 (działalność statutowa) wraz z analityką. W 2013r takie wpisy nie zaistniały.

Przychody z działalności statutowej księguje się odpowiednio na kontach 720 i 721. Przeniesienie kosztów za pośrednictwem konta 490, na odpowiednie stanowiska kosztów na kontach 710, 711, 712 następuje równolegle z zapisem na kontach zespołu 4. W 2013r takie wpisy nie zaistniały.

Usługi w toku – wycena według rzeczywistego kosztu wytworzenia obejmującego płace bezpośrednie z narzutami, zużycie materiałów i usług bezpośrednich. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów zarządu i kosztów sprzedaży. W 2013r takie wpisy nie zaistniały.

Zarówno czynne jak i bierne rozliczenia międzyokresowe winny być rozliczane z zachowaniem zasady ostrożności. W ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy wycenia się w wysokości poniesionych kosztów, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Wycenia się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy w uzasadnionej wiarygodnie wartości.

Jednostka stosuje uproszczoną formę bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej określoną w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.). W 2013r takie wpisy nie zaistniały.

W sprawach nieuregulowanych przepisami ww. rozporządzenia oraz nieokreślonych w niniejszym zarządzeniu stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości, krajowe standardy rachunkowości, a w przypadku ich braku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Fundusz statutowy - wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Udziały w obcych jednostkach - wycenia się według wartości nominalnej.

Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.

Wynik finansowy zwiększa odpowiednio koszty lub przychody następnego roku obrotowego.

Informacja dodatkowa za 2013 r.

 

I. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

 

a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Według ceny nabycia (zakupu) obejmującej kwotę należną sprzedającemu, powiększonej w przypadku importu o obciążenia publicznoprawne oraz o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania wraz z kosztami transportu, załadunku, wyładunku oraz pomniejszonej o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia.

b) Umorzenia (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - dokonywane są na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie umorzeń powinno nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a ich zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń.

c) Finansowe aktywa trwałe - Wycenia się na dzień bilansowy według ceny ich nabycia pomniejszonej ewentualnie o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

d) Należności - Wycenia się w wartości nominalnej, zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej zrezygnowano ze stosowania zasad ostrożności.

e) Inwestycje krótkoterminowe - Wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia

f) Środki pieniężne - Według wartości nominalnej.

g) Zobowiązania - Wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej zrezygnowano ze stosowania zasad ostrożności.

h) Fundusz statutowy - Wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

i) Udziały w obcych jednostkach - Według wartości nominalnej.

 

W 2013 roku nie nastąpiły zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów. Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu nieujęte w księgach rachunkowych.

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

 

1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych trwałych:

a) środki trwałe wartość początkowa:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Wartość początkowa na początek roku

obrotowego

Zwiększenia

z tytułu:

– zakupów

- aktualizacji

– inne

 

Zmniejszenia wartości początkowej

Stan na koniec roku

obrotowego

Środki trwałe

razem:

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

b) umorzenia środków trwałych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)

 

Dotychczasowe umorzenie na

początek roku

obrotowego

 

Zwiększenia umorzeń:

- dotychczasowych

-przyjętych z zakupu

-pozostałych

Zmniejszenia umorzeń środków trwałych

Stan na koniec roku

obrotowego

Umorzenie środków trwałych

razem:

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Wartość początkowa na początek roku

obrotowego

 

Zwiększenia

z tytułu:

nowych zakupów

– inne

 

Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych

Stan na koniec roku

obrotowego

Wartości niematerialne i prawne

razem:

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

 

Dotychczasowe umorzenie na

początek roku

obrotowego

 

Zwiększenia umorzeń

Zmniejszenia umorzeń

Stan na koniec roku

obrotowego

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

razem:

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

 

 

0,00

 

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe: - nie dotyczy

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na dzień 31.12.2013r. wyniosła: 0,00 zł

 

3) Środki trwałe używane na podstawie najmu lub dzierżawy - nie dotyczy

 

4) Wartość zobowiązań wobec Budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa

własności budynków i budowli wyniosła: 0,00 zł

 

5) Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,

przewidywanym umową okresie spłaty- nie wystąpiły na dzień bilansowy

 

6) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,

przewidywanym umową okresie spłaty - nie wystąpiły na dzień bilansowy

 

7) Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne- nie wystąpiły na dzień bilansowy

8) Rozliczenia międzyokresowe przychodów - nie wystąpiły na dzień bilansowy

9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych- nie wystąpiły w 2013 roku

10) Zatrudnienie i wynagrodzenie

 

- nie było w 2013 roku osób zatrudnionych na umowę o pracę

 

- nie było w 2013 roku osób zatrudnionych na umowę zlecenie i dzieło

a) informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - nie wystąpiły w 2013 roku

11) Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

 

A.

Przychody z działalności statutowej

0,00

 

I.

Składki brutto określone statutem

0,00

 

II.

Darowizny pieniężne

0,00

 

III.

Darowizny

0,00

 

IV.

Zbiórki publiczne

0,00

 

V.

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

0,00

 

VI.

Przychody z działalności statutowej finansowanej dotacjami

0,00

 

VII.

Wpłaty 1 % podatku

0,00

 

VII.

Pozostałe przychody określone statutem

0,00

 

VIII.

Wpłaty od członków fundacji

0,00

 

IX.

Pozostałe przychody (kapitał fundatora)

0,00

 

X

Przychody finansowe

0,00

B.

 

0,00

C.

 

0,00

Razem przychody

0,00

12) Informacje o strukturze kosztów

 

A.

Koszty realizacji zadań statutowych

0,00

 

I.

Świadczenia pieniężne

0,00

 

II.

Świadczenia niepieniężne

0,00

B.

Koszty administracyjne

0,00

 

I.

Amortyzacja

0,00

 

II.

Zużycie materiałów i energii

0,00

 

III.

Usługi obce

0,00

 

IV.

Podatki i opłaty, w tym:

0,00

   

- podatek akcyzowy

0,00

 

V.

Wynagrodzenia

0,00

 

VI.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

0,00

 

VII.

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

 

VIII.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

C.

Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)

0,00

D.

Koszty finansowe

0,00

 

Razem koszty

0,00

 

13) Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego - nie wystąpiły

14) Zmiana w przychodach i kosztach oraz aktywach i pasywach w ciągu 2013 r.

 

1.

Przychody w 2013 roku

 

kwoty zł

 

przychody ze składek członkowskich

 

0,00

 

przychody z darowizn pieniężnych

 

0,00

 

przychody od członków Rady Stowarzyszenia

 

0,00

 

przychody z darowizn rzeczowych

 

0,00

 

zbiórki publiczne

 

0,00

 

nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne

 

0,00

 

przychody z odpłatnej działalności statutowej

 

0,00

 

pozostałe przychody z działalności statutowej

 

0,00

 

przychody finansowe

 

0,00

2.

Koszty za 2013 rok

   
 

koszty działalności statutowej

 

0,00

 

koszty administracyjne

 

0,00

 

pozostałe koszty

 

0,00

 

koszty finansowe

 

0,00

3.

Zmiany w składnikach majątku (aktywach) w ciągu 2013

   
 

rzeczowe aktywa trwałe

 

0,00

 

inwestycje długoterminowe

 

0,00

 

Należności

 

0,00

 

środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym

 

0,00

 

pozostałe aktywa finansowe

 

0,00

4.

Zmiany w źródłach finansowania majątku (pasywach) w ciągu 2013 r.

   
 

fundusze własne z przeniesienia roku 2012

 

2747,01

 

Zobowiązania

 

0,00

15) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie wystąpił.

16) Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych – nie dotyczy.

17) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Fundacja nie dokonywała w 2013 roku odpisów aktualizujących środki trwałe.

19) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – Fundacja nie dokonywała w

2013 roku odpisów aktualizujących zapasy.

20) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku

obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – zaniechanie

działalności nie wystąpiło i nie przewiduje się go w przyszłości.

21) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem

dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto – dochody z działalności

Fundacje są wolne od podatku zgodnie z ustawą o podatku od osób prawnych a wydatki

niezwiązane z działalnością statutową w 2013 roku nie wystąpiły.

 

22) Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu

finansowym – nie wystąpiły.

 

23) Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu

finansowym - Fundacja ujęła w księgach roku 2013 nie zaksięgowane w poprzednim okresie sprawozdawczym koszty w wysokości: 0,00 zł. (nie wystąpiły)

 

24) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a

nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym – nie wystąpiły zdarzenia po dniu

bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. A zatem te zdarzenia, które

zostały uwzględnione w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego nie wymagają

dodatkowych objaśnień w tej części informacji dodatkowej.

 

25). Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości,

w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego,

jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego - nie

wystąpiły.

 

26). Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego

za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie dotyczy.

 

27) W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności,

opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie

czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna

zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez jednostkę działań

mających na celu eliminację niepewności. Nie występuje niepewność co do możliwości

kontynuowania działalności w latach następnych.

28) W przypadku, gdy inne informacje, niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób

wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki,

należy ujawnić te informacje - nie dotyczy.

 

Łódź, dnia 27 stycznia 2014 roku