STATUT FUNDACJI

„Stalowa Trzynastka”

 

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Stalowa Trzynastka”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Michała Chylińskiego, zwanego dalej „Fundatorem”, na podstawie aktu notarialnego .
 1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 2. Fundacja może posługiwać się odpowiadającym nazwie znakiem graficznym.

 

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

 

§ 3

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 3.000,- zł (słowne: trzech tysięcy złotych) oraz środki finansowe, rzeczy ruchome i nieruchomości oddane fundacji na własność lub nabyte przez fundację w toku jej działania.

§ 4

Ministrem właściwym w sprawach fundacji jest minister właściwy do spraw sportu i turystyki.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II: CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 5

 1. Celem Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, a także krzewienie wartości harcerskich i chrześcijańskich w dążeniu do całościowego rozwoju osoby.
 2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 

 • Organizowanie i realizowanie programów edukacyjnych z zakresu kultury fizycznej i wychowania dla młodzieży i dorosłych;
 • Organizowanie i realizowanie programów służących integracji poprzez kulturę fizyczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz osób niepełnosprawnych;
 • Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania;
 • Organizację przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 • Organizowanie i realizowanie szkoleń, kursów i konferencji w przedmiocie działalności statutowej;
 • Prewencję i uwrażliwianie na bezpieczeństwo podczas uprawiania sportów;
 • Popularyzację ideałów harcerskich;
 • Popularyzację ideałów chrześcijańskich ;
 • Organizowanie programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej, akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin związanych z celami fundacji;
 • Organizację wolontariatu wspomagającą działalność statutową;
 • Wspieranie wszelkich inicjatyw, zgodnych z celami Fundacji.

 

 1. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób do osiągania celów statutowych oraz wspierania ich działalności.
 2. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.
 3. Fundacja, w celu realizacji swoich celów może powoływać komitety, w tym Komitet Programowy Fundacji. Skład, cele i zasady działania komitetów określa Rada Fundacji.
 4. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ III: DOCHODY FUNDACJI

 

§ 6

 1. Dochody Fundacji przeznaczane są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji
 2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

ñ darowizn, spadków, zapisów;

ñ dotacji i subwencji oraz grantów;

ñ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

ñ dochodów z majątku Fundacji;

ñ odsetek i depozytów bankowych;

ñ dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami organizacji jest przeznaczana na działalność statutową
 1. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 5. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

ñ udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

ñ przekazywania majątku fundacji na rzecz jej członków, członków organów fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

ñ wykorzystywania majątku fundacji na rzecz członków, członków organów lub

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

ñ zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie

fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI

 

§ 7

 

 1. Organami Fundacji są:

ñ Zarząd Fundacji

ñ Rada Fundacji

 1. Rada fundacji może podjąć uchwalę o powołaniu innych organów.

 

§ 8

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do dziewięciu członków powoływanych przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję.
 2. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu Fundacji, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
 5. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu Fundacji określa Regulamin.

 

§ 9

 

 1. Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Zarządu Fundacji powoływany przez Radę Fundacji.
 2. Prezes Zarządu Fundacji pełni czynności wykonawcze w stosunku do uchwał Zarządu Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.

 

§ 10

 

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji realizuje wszelkie zadania nie zastrzeżone dla Rady Fundacji.
 3. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 • uchwalanie rocznych planów finansowych,
 • zarządzanie majątkiem Fundacji ,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
 • podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji lub jeden członek Zarządu Fundacji i pełnomocnik powołany przez Zarząd Fundacji, z zastrzeżeniem ustępu 7.
 4. W sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych, których wartość nie przekracza 5000 (słownie: pięciu tysięcy) złotych, oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.
 5. Zarząd Fundacji co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
 6. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd Fundacji może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

 

 1. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków.
 2. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
 3. Jeżeli członek Rady Fundacji w ramach pełnienia swojej funkcji sprzeniewierza się celowi fundacji, fundator może go odwołać na wniosek innego członka Rady Fundacji.
 4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
 5. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
 6. Członek Rady Fundacji:

a) nie może być członkiem zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 1. Członek Rady może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady zwrot uzasadnionych

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 12

 

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
 4. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

Do zadań Rady należy:

 • Nadzór nad działalnością Zarządu.
 • Przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 • Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 • Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 • Podejmowanie uchwały o zmianie statutu.
 • Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji i rozszerzenie celów statutowych.
 • Określanie struktury organizacyjnej Fundacji w formie regulaminu.
 • Podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji.

ROZDZIAŁ V: LIKWIDACJA

 

§ 14

 

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.
Statut został uchwalony przez Radę Fundacji w dniu 03.02.2014